Hakukohteet

Mitä kaikkea voin opiskella?

Pääaineen voit valita humanistisen tiede­kunnan tarjoamista lukuisista vaihto­ehdosta. Sivu­aineilla mukautat ja laajennat opintojasi halujesi mukaisesti.

Pääaine

Oppiaine, jota hakeudut opiskelemaan, on tutkintosi pääaine. Pääaineen opinnot täyttävät suuren osan tutkinnostasi.

Sivuaineet

Tutkintoosi sisältyy pääaineen lisäksi opintoja vähintään yhdestä sivuaineesta.

Maisteriohjelmat

Maisteriohjelmiin voit hakeutua alemman korkeakolututkinnon pohjalta erillisvalinnan kautta.

Historia ja etnologia

Etnologia

Etnologia tutkii kulttuuria sen eri muodoissa: ihmisten arkea, perinteitä ja nyky-yhteiskunnan ilmiöitä. Tämänhetkisiä tutkimuksen kohteita ovat muun muassa sota, kotimuseot, nettipokeri, ruumiillisuus, kultti ja palvonta, arjen hyvinvointi, vieraat kulttuurit ja etniset ryhmät, 1950-luku sekä kehitysmaiden slummit. Tutkimuskohteen valintaa ei rajaa aika tai paikka. Etnologista osaamista tarvitaan kulttuuri-identiteettien, mentaliteettien, kulttuuriperintökysymysten, kulttuuristen muutosten ja kulttuurin teoreettisen ymmärtämisen alalla. Päävalinta, Erillisvalinta

Ammattinimikkeitä

 • tutkija
 • museoamanuenssi
 • musetoimenjohtaja
 • suunnittelija
 • arkistonhoitaja
 • tuottaja
 • toimittaja
 • maahanmuuttajien kouluttaja

Historia

Historiantutkimus ulottuu syrjäseutujen asukkaista suurmiehiin, paikallisyhteisöistä valtioihin, arjen historiasta kansojen mentaliteetteihin, yksittäisistä ilmiöistä suuriin muutoksiin ja jatkumoihin. Ihmiset, yhteisöt, kulttuuri, politiikka, talous – yhteiskunta laajasti ymmärrettynä – muodostavat sen monimutkaisen kudelman, jota historian tutkimus ja opetus pyrkii ymmärtämään. Tutkimuksen kohteet ovat miltei rajattomat antiikin ajoista nykypäivään, jos vain kohteesta on säilynyt tiedon murusia meidän ajallemme saakka. Päävalinta, Erillisvalinta

Ammattinimikkeitä

 • aineenopettaja
 • tutkija
 • museoamanuenssi
 • lehtori
 • musetoimenjohtaja
 • suunnittelija
 • arkistonhoitaja
 • tuottaja
 • toimittaja

Arkistonhallinnan maisteriohjelma

Arkistonhallinnan maisteriohjelmassa pätevöidytään asiakirjahallinnan ja arkistoalan monipuolisiin työtehtäviin sekä saadaan valmiuksia johto- ja asiantuntijatehtäviin. Maisteriohjelman koulutustarjonta tähtää aineistojen hallintaa, hakua ja käytettävyyttä edistävään tiedon organisointi- ja kuvailumenetelmien tuntemukseen, mukaan lukien digitaalisten aineistojen säilyvyys ja käytettävyys. Tutkimusperustaisen yliopisto-opetuksen ohella maisteriohjelma sisältää arkistoharjoittelua. Erillisvalinta

Kieliaineet

Englannin kieli

Oppiaineessa keskitytään englantilaisen kielialueen kieleen ja kulttuuriin. Englannin kielen opinnot valmentavat kieliasiantuntijan ja kielikoulutuksen asiantuntijan tehtäviin. Voit suuntautua haluamallesi alueelle: kielen rakenteisiin, kielen oppimiseen ja opettamiseen, kielenkäyttöön ja diskurssiin tai kieleen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Päävalinta

Ammattinimikkeitä

 • aikuiskouluttaja
 • aineenopettaja
 • kääntäjä
 • suunnittelija
 • tutkija
 • kustannustoimittaja
 • kirjastonhoitaja
 • koordinaattori
 • markkinointipäällikkö

Romaaninen filologia

Romaanisen filologian oppiaine kouluttaa ranskan kielen ja ranskankielisen kulttuurin asiantuntijoita. Opinnoissa saavuttaa hyvän ranskan kielen taidon ja perehtyy ranskankieliseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Opinnoissa perehdytään kieleen ja kulttuuriin laaja-alaisesti aina vanhojen tekstien tutkimuksesta nykykieleen ja nykykulttuuriin. Päävalinta

Ammattinimikkeitä

 • aikuiskouluttaja
 • aineenopettaja
 • kääntäjä
 • suunnittelija
 • tutkija
 • kustannustoimittaja
 • kirjastonhoitaja
 • koordinaattori
 • markkinointipäällikkö

Ruotsin kieli

Ruotsia opiskelemalla voi kouluttautua kieliasiantuntijaksi, jolla on hyvä kielitaito ja kulttuurintuntemus sekä kyky tarkastella kieltä ilmiönä. Opinnoissa perehdytään nykykieleen ja ruotsin- ja suomenruotsalaiseen kulttuuriin. Samalla on mahdollisuus tutustua myös muihin pohjoismaisiin kieliin. Päävalinta

Ammattinimikkeitä

 • aikuiskouluttaja
 • aineenopettaja
 • kääntäjä
 • suunnittelija
 • tutkija
 • kustannustoimittaja
 • kirjastonhoitaja
 • koordinaattori
 • markkinointipäällikkö

Saksan kieli ja kulttuuri

Saksan kielen ja kulttuurin opinnot kehittävät monipuolisesti kielitaitoa ja -tietoa sekä perehdytään saksan kielialueen kulttuuriin ja kirjallisuuteen. Suuntautumisesta riippuen opinnot antavat hyvät valmiudet toimia mm. opettajana tai mitä moninaisimmissa kieliasiantuntijan tehtävissä, joita Euroopan Unionin suurin kielialue tarjoaa. Päävalinta

Ammattinimikkeitä

 • aikuiskouluttaja
 • aineenopettaja
 • kääntäjä
 • suunnittelija
 • tutkija
 • kustannustoimittaja
 • kirjastonhoitaja
 • koordinaattori
 • markkinointipäällikkö

Suomalainen viittomakieli

Suomalaisen viittomakielen oppiaine kouluttaa osaajia erilaisiin viittomakielen asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin, kuten tutkijoiksi sekä viittomakielisen kulttuurin, kirjallisuuden ja viestinnän asiantuntijoiksi. Yhdistämällä sopivia sivuaineita pääaineopintoihin opiskelijat voivat sijoittua kansallisiin ja kansainvälisiin koulutus- ja tutkimustehtäviin. Päävalinta

Suomen kieli

Suomen kielen opintojen osa-alueita ovat muun muassa kielen rakenne ja käyttö, kielenopetus ja -oppiminen, kielitiede ja kielentutkimus, suomi toisena kielenä, puhe- ja kirjasuomen kehitys, tekstitaidot ja kirjoittaminen sekä sukukielet. Opintoja voi suunnata oman kiinnostuksensa pohjalta. Hakeutumalla opettajankoulutukseen saat kaikki äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyyteen vaadittavat opinto-oikeudet. Päävalinta

Ammattinimikkeitä

 • aikuiskouluttaja
 • aineenopettaja
 • kääntäjä
 • suunnittelija
 • tutkija
 • kustannustoimittaja
 • kirjastonhoitaja
 • koordinaattori
 • markkinointipäällikkö

Venäjän kieli ja kulttuuri

Venäjän kielen ja kulttuurin opinnoissa hankit hyvän venäjän kielen taidon, saat valmiuksia ymmärtää venäläistä kulttuuria, toimia kulttuurien välisissä viestintätilanteissa sekä soveltaa venäjän kielen taitoa erilaisissa työelämän tehtävissä. Tärkeä osa opintoja on myös kieliharjoittelu Venäjällä. Päävalinta

Ammattinimikkeitä

 • aikuiskouluttaja
 • aineenopettaja
 • kääntäjä
 • suunnittelija
 • tutkija
 • kustannustoimittaja
 • kirjastonhoitaja
 • koordinaattori
 • markkinointipäällikkö

Vieraiden kielten opettajankoulutus

Aiotko kielten opettajaksi? Voit hakea kesän valinnoissa suoraan vieraiden kielten opettajankoulutukseen. Hyväksytyt saavat opinto-oikeuden yhteen tai useampaan kieleen ja opettajan pedagogisiin opintoihin. Osallistumalla useamman kielen valintakokeeseen saat heti opinto-oikeuden useampaan kieleen. Vieraiden kielten opettajankoulutuksessa kouluttaudut kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijaksi, jolla on hyvä kielitaito ja kulttuurin tuntemus, sekä kyky tarkastella kieltä myös teoreettisesta ja pedagogisesta näkökulmasta. Päävalinta

Soveltava kielitiede

Soveltava kielitiede tutkii kielellisestä toimintaa niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin näkökulmista. Oppiaineessa pohditaan kielitieteen keskeisiä käsitteitä sekä tutkitaan empiirisesti kieleen, sen käyttöön ja käyttäjiin liittyviä käytänteitä, diskursseja ja kokemuksia monimenetelmällisesti. Tutkimusta tehdään monitieteisistä ja yhteiskunnalliseen todellisuuteen nivoutuvista lähtökohdista käsin. Soveltava kielitiede on keskittynyt erityisesti diskurssintutkimukseen ja kielen oppimista ja opettamista käsittelevään tutkimukseen. Erillisvalinta

Suomen kieli ja kulttuuri

Suomen kielen ja kulttuurin maisteriopintoihin voivat hakea ulkomaisissa yliopistoissa kandidaatin tai vastaavan tutkinnon suorittaneet, joiden kielitaito riittää opiskeluun suomeksi. Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet toimia kotimaassaan asiantuntijana Suomea koskevissa asioissa, kyvyn hankkia tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista suomenkielisistä lähteistä sekä suomalaisen ajattelutavan tuntemuksen. Erillisvalinta

 

Musiikkiaineet

Musiikkikasvatus
(musiikinopettajakoulutus)

Musiikkikasvatuksen opinnot antavat pätevyyden musiikinopettajan tehtäviin peruskoulussa, lukiossa ja muissa opetustehtävissä. Opintoihin kuuluu muun muassa instrumenttiopintoja, pedagogiikkaa, musiikinteoriaa ja musiikkikulttuureja. Päävalinta

Ammattinimikkeitä

 • musiikinopettaja
 • musiikin lehtori

Musiikkitiede

Musiikkitieteen opinnoissa perehdytään monipuolisesti erilaisiin musiikillisiin traditioihin, kuten taidemusiikkiin, perinnemusiikkiin, populaarimusiikkiin ja tv- ja elokuvamusiikkiin. Musiikkitiede tarkastelee musiikkia kulttuurisena, psykologisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Opinnoissa hyödynnetään ajanmukaista musiikkiteknologiaa. Päävalinta

Ammattinimikkeitä

 • tiedottaja
 • lehtori
 • tutkija
 • kirjastonhoitaja
 • tuottaja
 • suunnittelija
 • toiminnanjohtaja

Master's Programme in Music, Mind and Technology

Music, Mind and Technology on englanninkielinen maisteriohjelma, jossa perehdytään musiikin vaikutuksiin musiikkiteknologian ja nykyaikaisten tutkimusmenetelmien avulla. Maisteriohjelmassa keskitytään ajankohtaiseen musiikkipsykologiseen tietoon ja kognitiiviseen musiikintutkimukseen. Opiskelu tapahtuu englannin kielellä. Erillisvalinta

Master's Degree Programme in Music Therapy

Musiikkiterapian maisteriohjelman opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti musiikkiterapiaopintoja jo aiemmin suorittaneille ja niissä keskitytään musiikkiterapian tutkimukseen sekä kliinisen asiantuntemuksen teoreettis-käytännölliseen syventämiseen. Opiskelu tapahtuu englannin kielellä. Erillisvalinta

 

Taide- ja kulttuuriaineet

Taide ja kirjallisuus

Opinnot koostuvat kandidaattivaiheessa kirjallisuuden, taidehistorian ja taidekasvatuksen opinnoista. Opiskelijat suuntautuvat yhteen näistä kolmesta pääaineesta kiinnostuksensa mukaan. Opinnot rakentuvat taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yhteisistä opinnoista sekä pääaineen omista opinnoista. Päävalinta

Ammattinimikkeitä

 • kirjastonjohtaja
 • museoamanuenssi
 • kulttuurituottaja
 • kustannustoimittaja
 • tuottaja
 • suunnittelija
 • toimittaja
 • taidekasvattaja
 • sanataideohjaaja
 • koulutussuunnittelija

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien koulutus

Hakeutumalla äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien koulutukseen voi jo kesän valinnoissa saada kaikki äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyyteen vaadittavat opinto-oikeudet. Siirtyminen opettajankoulutukseen myöhemminkin on mahdollista, mutta opintopaikkoja on hyvin rajallinen määrä. Päävalinta

Kirjallisuus

Kirjallisuuden oppiaineessa korostuvat nykykirjallisuus sekä kirjallisuuden yhteys filosofiaan ja teknologioihin. Opinnoissa perehdytään mm. kirjallisuuden teoriaan, muotoihin, historiaan ja yhteiskunnalliseen taustaan. Opintojaksot sivuavat myös kirjallisuuden lähialueita, kuten elokuvaa, teatteria ja kuvataiteita. Erillisvalinta

Ammattinimikkeitä

 • kirjastonjohtaja
 • kustannustoimittaja
 • tuottaja
 • suunnittelija
 • toimittaja
 • sanataideohjaaja
 • koulutussuunnittelija
 • kulttuurisihteeri

Taidehistoria

Taidehistorian oppiaineessa keskitytään visuaaliseen kulttuuriin: taideteosten ilmiasuun, aihemaailmaan ja merkitykseen. Taidehistorioitsija pyrkii ymmärtämään taiteen tekijöiden ja teosten yhteyden historiaan, taidemaailmaan, yleisöön ja yhteiskuntaan. Opinnoissa korostuvat kuvataiteet, taideteollisuus ja arkkitehtuuri. Erillisvalinta

Ammattinimikkeitä

 • museoamanuenssi
 • tuottaja
 • suunnittelija
 • toimittaja
 • tutkija

Taidekasvatus

Taidekasvatuksessa käsitellään taidetta keskittyen prosesseihin, joissa ihmiset luovat ja vastaanottavat taidetta. Opinnoissa tutustutaan taidekäsityksiin ja -teorioihin sekä ajankohtaisiin taidekasvatuksen suuntauksiin ja käytäntöihin. Opinnot antavat valmiuksia toimia kulttuurin kentällä laajasti, mutta ne eivät sellaisenaan pätevöitä peruskoulun tai lukion kuvataideopettajaksi. Erillisvalinta

Ammattinimikkeitä

 • museoamanuenssi
 • kulttuurituottaja
 • tuottaja
 • suunnittelija
 • koulutussuunnittelija

Master’s Degree Programme in Digital Culture

Digitaalisen kulttuurin monitieteinen maisteriohjelma keskittyy kulttuuriin ja sen digitalisoitumiseen, erityisesti ihmisen ja teknologian väliseen suhteeseen. Erillisvalinta

Museologia

Museologia on tiede, joka tarkastelee sitä, kuinka yksilö ja yhteisö hahmottavat ja hallitsevat ajallista ja alueellista ympäristöään ottamalla haltuunsa menneisyyden ja nykyisyyden todistuskappaleita. Museologia auttaa meitä ymmärtämään muun muassa omaa identiteettiämme ja sen ylläpitämistä muuttuvassa ajassa. Erillisvalinta

Hungarologia

Hungarologian maisteriopintojen tavoitteena on tehdä opiskelijasta hungarologian asiantuntija omalla alallaan. Oppiaineessa painotetaan kielen ja kulttuurin opetusta ja kansainvälisiä tutkimusprojekteja. Opintojen alussa Unkariin ja unkarilaisuuteen tutustutaan mahdollisimman laveasti ja opintojen mittaan erikoistutaan. Tarkoituksena on kouluttaa eri tieteenalojen Unkari-spesialisteja. Erillisvalinta

Viestintäaineet

Journalistiikka

Journalistiikan oppiaine on akateeminen toimittajakoulutusväylä. Journalistiikan opinnot antavat analyyttisen kriittisiä tapoja luoda ja välittää olennaista tietoa maailmasta, suomalaisesta yhteiskunnasta ja kansalaisen lähiympäristöstä. Tälle tehtävälle on pysyvää tarvetta myös nykyhetken ja lähitulevaisuuden muuttuvassa media- ja viestintätilanteessa. Oppiaine toimii läheisessä yhteistyössä media-alan kanssa niin toimittajakoulutuksessa kuin tohtorikoulutuksessa. Päävalinta, Erillisvalinta

Ammattinimikkeitä

 • toimittaja
 • toimitussihteeri
 • tiedottaja
 • viestintäpäällikkö
 • viestintäjohtaja
 • tutkija

Puheviestintä

Puheviestintä tarkastelee ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta. Tavoitteena on ymmärtää ja selittää puhe- ja viestintäkäyttäytymistä sekä vuorovaikutuksen dynamiikkaa niin kasvokkais- kuin verkkoviestinnässäkin. Keskiössä ovat vuorovaikutusosaaminen ja viestintäkoulutus, työelämän vuorovaikutussuhteet sekä teknologiavälitteinen vuorovaikutus. Yhteistyön ja vaikuttamisen asiantuntemusta tarvitaan kaikkialla yhteiskunnassa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Päävalinta, Erillisvalinta

Ammattinimikkeitä

 • tiedottaja
 • viestinnän
 • suunnittelija
 • viestintäpäällikkö
 • viestintäjohtaja
 • viestintäkonsultti
 • tutkija
 • opettaja
 • kouluttaja
 • konsultti
 • toimittaja
 • koulutuspäällikkö

Yhteisöviestintä

Yhteisöviestinnän opinnot keskittyvät organisaatioviestinnän johtamiseen ja kokonaisvaltaiseen hallintaan. Keskeisiä aiheita ovat strateginen viestintä, suhdetoiminnan teoria, sisäinen viestintä ja muutos, teemojen hallinta, mediasuhteet ja markkinointiviestintä. Opiskelu antaa opiskelijalle valmiudet ymmärtää ja suunnitella viestintää strategisella tasolla organisaation toiminnassa. Opinnoissa opitaan hyödyntämään yhteisöviestinnän teoriaa ja malleja viestinnän arjessa, analysoimaan viestintäprosesseja sekä luomaan viestintäkampanjoita. Päävalinta, Erillisvalinta

Ammattinimikkeitä

 • tiedottaja
 • viestinnän suunnittelija
 • viestintäpäällikkö
 • viestintäjohtaja
 • viestintäkonsultti
 • tutkija

Master's Degree Programme in Intercultural Communication

Kulttuurienvälisen viestinnän poikkitieteelliset maisteriopinnot syventävät opiskelijoiden kulttuurienvälistä ymmärrystä ja osaamista. Opiskelijoilla on mahdollisuus erikoistua mm. kansainvälisiin suhteisiin, monikulttuuriseen opetukseen ja koulutukseen, monikulttuuriseen liike-elämään sekä alueellisiin viestintäkulttuureihin. Opiskelu tapahtuu englannin kielellä. Erillisvalinta